معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۳/۲۸
شرح وظايف گروه

شرح وظايف گروه آموزش سلامت در معاونت بهداشتي دانشگاه ها 
1. اجراي سياست ها و برنامه هاي ابلاغ شده از سوي دفتر آموزش و ارتقاي سلامت
2. نياز سنجي آموزشي براساس نتايج حاصل از نيازسنجي سلامت انجام شده در منطقه تحت پوشش
3. طراحي برنامه هاي آموزشي براساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي و مبتني بر شواهد 
4. جلب حمايت همه جانبه  مسئولان دانشگاه علوم پزشكي از برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت
5. جلب حمايت و همكاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت
6. جلب حمايت و مشاركت سازمان ها، ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي در منطقه تحت پوشش براي پيشبرد اهداف آموزش و ارتقاي سلامت 
7. همكاري با صدا و سيما و ساير رسانه هاي جمعي در طراحي و اجراي برنامه هاي آموزش سلامت عمومي 
8. مشاركت در ايجاد و توسعه محيط هاي حامي سلامت در منطقه تحت پوشش
9. ارايه مشاوره فني در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت به واحدهاي زيرمجموعه دانشگاه و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در منطقه تحت پوشش
10. نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش و ارتقاي سلامت
11. مشاركت در شناسايي و تحليل تعيين كننده اجتماعي سلامت  در منطقه تحت پوشش
12. مشاركت در اجراي برنامه هاي سلامت در منطقه تحت پوشش
13. سازماندهي و نظارت بر توزيع نيروي انساني آموزش سلامت در سطح دانشگاه
14. نظارت و ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت در سطح منطقه
15. توزيع و نظارت بر منابع مالي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت در منطقه
16. آموزش كاركنان بخش سلامت منطقه در حوزه هاي آموزشي، ارتباطي و اطلاع رساني
17. توانمندسازي كارشناسان آموزش سلامت در سطح شهرستان هاي تابعه براي ايفاي نقش تخصصي در برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت 
18. ترويج رويكرد توانمندسازي جامعه به ويژه رويكرد خودمراقبتي  در منطقه
19. كمك به گسترش برنامه هاي سلامت در منطقه از طريق الگوهاي مناسب مانند بازاريابي اجتماعي
20. طراحي، هدايت و ارزيابي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي  در سطح منطقه
21. ترويج شيوه زندگي سالم  در سطح منطقه
22. ترويج برنامه هاي سلامت در مدارس، محيط هاي كار، مراكز ارائه خدمات سلامت و مكان هاي عمومي
23. ترويج رويكردهاي نوين سلامت در منطقه
24. توسعه بانك هاي اطلاعاتي آموزش و ارتقاي سلامت در منطقه  
25. مشاركت در طراحي و اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت در سطح منطقه
26. همكاري با معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي در انتقال مهارت هاي آموزش و ارتقاي سلامت به دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي و معرفي رويكردها و برنامه هاي جديد  
 
شرح وظايف گروه آموزش سلامت در مراكز بهداشت شهرستان ها 
1. اجراي برنامه هاي ابلاغ شده از سوي گروه آموزش سلامت دانشگاه
2. نياز سنجي آموزشي براساس نتايج حاصل از نيازسنجي سلامت انجام شده در شهرستان
3. طراحي برنامه هاي آموزشي براساس نتايج حاصل از نيازسنجي آموزشي و مبتني بر شواهد 
4. جلب حمايت همه جانبه مسئولان شهرستان از برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت
5. جلب حمايت و همكاري درون بخشي براي پيشبرد برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت
6. جلب حمايت و مشاركت سازمان ها، ادارات و نهادهاي دولتي و غيردولتي در شهرستان براي پيشبرد اهداف آموزش و ارتقاي سلامت 
7. مشاركت در ايجاد و توسعه محيط هاي حامي سلامت در منطقه تحت پوشش
8. ارايه مشاوره فني در زمينه آموزش و ارتقاي سلامت به واحدهاي مركز بهداشت و ساير سازمان ها، ادارات و نهادها در شهرستان 
9. نظارت بر رعايت استانداردها در فرآيندهاي آموزش و ارتقاي سلامت
10. مشاركت در شناسايي و تحليل تعيين كننده اجتماعي سلامت در شهرستان 
11. مشاركت در اجراي برنامه هاي سلامت در شهرستان 
12. نظارت و ارزشيابي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان 
13. استفاده اثربخش از منابع مالي برنامه هاي آموزش و ارتقاي سلامت در شهرستان 
14. آموزش كاركنان ساير واحدهاي مركز بهداشت شهرستان در حوزه هاي آموزشي، ارتباطي و اطلاع رساني
15. ترويج رويكرد توانمندسازي جامعه به ويژه رويكرد خودمراقبتي در سطح شهرستان 
16. كمك به گسترش برنامه هاي سلامت در سطح شهرستان از طريق الگوهاي مناسب مانند بازاريابي اجتماعي
17. طراحي، اجرا و ارزيابي بسيج هاي اطلاع رساني آموزشي در سطح شهرستان
18. ترويج شيوه زندگي سالم در سطح شهرستان
19. ترويج برنامه هاي سلامت در مدارس، محيط هاي كار، مراكز ارائه خدمات سلامت و مكان هاي عمومي شهرستان
20. توسعه بانك اطلاعاتي آموزش و ارتقاي سلامت در مركز بهداشت شهرستان 
21. همكاري در اجراي پژوهش هاي كاربردي در حوزه آموزش و ارتقاي سلامت در سطح  شهرستان
22. همكاري در انتقال مهارت هاي آموزش و ارتقاي سلامت به دانشجويان رشته هاي علوم پزشكي  

 

تاریخ به روز رسانی: 1396/09/20
تعداد بازدید: 15665
آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/03/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal