معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۰/۳/۲۸
شرح وظایف


***شرح وظيفه كارشناس مسئول سلامت جوانان،نوجوانان ومدارس ( در معاونت بهداشتي)

- تهيه ، بررسي و بازنگري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها

- نظارت براجراي ضوابط ، استانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

       - برنامه ريزي، تعيين اهداف و خط مشي اجرايي واحد در قا لب سيا ست هاي وزارت بهداشت و معاونت        بهداشتي

- بررسي وشناخت وضعيت موجود به منظور تعيين نيازها و اولويت ها..... و تدوين برنامه جامع عملياتي

- مشاركت برنظارت ، پايش وارزشيابي برنامه هاي سلامت جوانان و نوجوانان

- جمع بندي ، پيشنهاد و پيگيري ونظارت برتامين وتوزيع ونحوه استفاده ازمنابع مالي ، نيروي انساني ، ملزومات  تجهيزات وفضاي فيزيكي مورد نياز

- تلاش درجهت تقويت انگيزه وخلاقيت كاركنان و ارزشيابي مستمركاركنان ذيربط

- نظارت ، طراحي ومشاركت در اجراي مطالعات كاربردي در زمينه سلامت جوانان ، نوجوانان ومدارس

- تشكيل وشركت دركميته علمي وفني استاني بمنظور بهره گيري تجارب

- برگزاري كارگاه وسمينار وكنفرانس علمي و...

- تهيه وتدوين متون آموزشي درزمينه برنامه هاي سلامت جوانان ونوجوانان

- آموزش تكنولوژي جديد ارائه خدمات سلامت جوانان و نوجوانان بر اساس سامانه سيب

- بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها

- هماهنگي وهمكاري با ادارات كل آموزش وپرورش و سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت جوانان ونوجوانان

- فراهم نمودن زمينه جلب مشاركت دانش آموزان ، كاركنان مدارس والدين دانش آموزان وسايرذينفعان در ارتباط با برنامه مدارس مروج سلامت

- همكاري درتدوين بودجه پيشنهادي وتخصيص بودجه به شهرستانها

****شرح وظيفه كارشناس سلامت نوجوانان و مدارس ( در معاونت بهداشتي)

- اجراي ضوابط ، دستورالعمل هاي ابلاغي

- بررسي وشناخت وضع موجود به منظور مشاركت درتبيين اولويتها ، اهداف و استراتژيها وارائه آن

- تدوين برنامه هاي عملياتي و نظارت بر اجراي برنامه عملياتي در سطح شهرستان ها

- بررسي نحوه ارائه خدمات(اعم ازبخش دولتي وخصوصي ) وارائه راهكارهاي مناسب جهت توسعه و گسترش خدمات

- بررسي وضعيت موجود و برآورد نيازهاي مالي ، نيروي انساني ، ملزومات ، تجهيزات فضاي فيزيكي موردنياز

- جمع آوري  و آناليز اطلاعات داده ها  وارائه نتايج و شاخصها به كارشناس مسئول

- هماهنگي وهمكاري با ادارات كل آموزش وپرورش و سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت نوجوانان

- جلب مشاركت مردمي دربرنامه هاي ارتقاي سلامت درمدارس با تاكيد بر برنامه مدارس مروج سلامت

- نظارت ، پايش وارزشيابي مستمرازنحوه ارائه خدمات و پيگيري مميزي هاي خارجي مدارس مروج سلامت

- بررسي وتعيين اولويتها ونيازهاي آموزشي گروه هدف و كاركنان مرتبط

- مشاركت در اجراي مطالعات پژوهشي كاربردي

- برگزاري كارگاهها و دوره هاي آموزشي مرتبط با برنامه هاي سلامت نوجوانان ومدارس

- برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي مراقبتهاي بهداشتي دانش آموزان براساس دستورالعمل هاي ابلاغي

- برنامه ريزي ونظارت برحسن اجراي واكسيناسيون توام در دانش آموزان پايه اول متوسطه

- هماهنگي با واحد بهداشت محيط درحسن اجراي بررسي وضعيت ايمني وبهداشت محيط مدارس

       - نظارت بر ثبت خدمات در سامانه الكترونيكي

*****شرح وظيفه كارشناس بهداشت جوانان )در معاونت بهداشتي(

- همكاري درتهيه وجمع آوري آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعملها ، استانداردهاي گروه جوانان

- بررسي وشناخت وضعيت موجود گروه جوانان به منظور تعيين نيازها و اولويت ها

- انجام تحقيقات كاربردي در زمينه سلامت جوانان

- تشكيل وشركت دركميته هاي علمي ، فني واستاني بمنظور بهره گيري از تجارب

- برگزاري وشركت درسمينارها ، كارگاهها و كنفرانس هاي علمي مربوط به گروه جوانان

- تهيه وتدوين متون آموزشي ، در زمينه سلامت جوانان

- آموزش تكنولوژي جديد خدمات سلامت جوانان ازطريق پيش بيني وتهيه برنامه هاي اجرايي آموزشي

- تهيه وتدوين برنامه جامع عملياتي سالانه

- بررسي وشناخت مسائل ومشكلات شهرستانها وهمكاري درجهت رفع آنها

- پيشنهاد وهمكاري درتهيه وتدارك تجهيزات و ملزومات

- انجام هماهنگي هاي درون بخش

- همكاري وهماهنگي با سايربخشهاي مرتبط ، درجهت توسعه برنامه هاي سلامت جوانان

- هماهنگي وهمكاري با سايردانشگاهها ، دانشكده ها و سازمان ملي جوانان

- فراهم نمودن زمينه مشاركت جوانان در ارتقاء سلامت جوانان

- همكاري با دفترسلامت جوانان ، نوجوانان و مدارس معاونت سلامت دربرنامه هاي تفضيلي

- همكاري درتدوين بودجه پيشنهادي وتخصيص بودجه به شهرستانهاي تابعه

- نظارت ، پايش ، ارزشيابي مستمر و مداوم از فعاليتهاي سلامت جوانان درمراكزتابعه

- اجراي ضوابط واستانداردها و دستورالعمل هاي ابلاغي

- تلاش درجهت پوياسازي وارتقاءسيستم

- جمع آوري داده ها،آناليز اطلاعات وارائه نتايج وشاخصها

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/06/27
تعداد بازدید: 10265
آدرس : شهركرد، ميدان انقلاب، معاونت بهداشتي
كدپستي :         تلفن :32224591-038
دور نگار:32224492-038
behdasht@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1400/03/28
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal